Mesafeli Satış Sözleşmesi

WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu web sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“), Albatros Peyzaj Tasarım Barış Aydın ile web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın web sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve web sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

Kullanıcı, web sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

·         Alıcı: Web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

·         Bahceyap.com/Satıcı: Albatros Peyzaj Tasarım Barış Aydın

·         Bahceyap.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Bahceyap.com tarafından, web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

·         Kullanıcı/Üye: web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve web sitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcı, web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

·         Ürün: Websitesi’nde Bahceyap.com tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

·         Websitesi: www.bahceyap.com isimli alan adından oluşan web sitesi’ni ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

·         3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, web sitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

·         3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Bahceyap.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

·         3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Bahceyap.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

·         4.1 Üyelik, web sitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından web sitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bahceyap.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

·         4.2 Web sitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Bahceyap.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Bahceyap.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a.     Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, web sitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve web sitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.    Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Bahceyap.com ‘in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Doğuş Planet’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c.     Kullanıcı’ların Bahceyap.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Bahceyap.com‘un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

d.    Kullanıcı’lar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bahceyap.com, Kullanıcı’lar tarafından Bahceyap.com ‘a iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e.     Kullanıcı, Bahceyap.com‘un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

f.     Bahceyap.com ‘un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve web sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Bahceyap.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bahceyap.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahceyap.com, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g.    Kullanıcılar web sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Bahceyap.com‘un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Bahceyap.com’un  Hak ve Yükümlülükleri

a.     Bahceyap.com, web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bahceyap.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir

b.    Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Bahceyap.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

c.     Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bahceyap.com Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Gizlilik Hükümleri

Bahceyap.com, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bahceyap.com, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

a.     Kullanıcılar, web sitesi üzerinde yer alan ve Bahceyap.com ‘a ve diğer Üreticilere ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Bahceyap.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bahceyap.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Bahceyap.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bahceyap.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı web sitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Bahceyap.com, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, web sitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Bahceyap.com ‘in uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a.     Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, web sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b.    Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c.     Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.